Betingelser
Forord
De følgende generelle forretningsbetingelser regulerer kontraktforholdet mellem udbyderen (date4friend AG, Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug, Switzerland, efterfølgende DATE4FRIEND) og brugere af pule.dk, og det sker uafhængigt af, om brugen er gratis eller betalingspligtig, eller om brugen sker i Schweiz eller uden for Schweiz. Brugeres afvigende forretningsbetingelser accepteres ikke.

DATE4FRIEND forbeholder sig ret til efterfølgende at ændre deres generelle forretningsbetingelser uden angivelse af årsager. Hvis der gøres brug af denne ret, vil brugere få stillet de nye generelle forretningsbetingelser til rådighed via e-mail senest to uger før de nye betingelser træder i kraft. Hvis brugeren ikke gør indsigelser mod gyldigheden af disse nye generelle forretningsbetingelser, så gælder de ændrede betingelser som accepteret. DATE4FRIEND er berettiget til at opsige kontraktforholdet med brugeren uden varsel, hvis denne gør brug af sin ret til indsigelse. I tilfælde af ændring af de generelle forretningsbetingelser vil DATE4FRIEND dog ved forsendelsen af de nye betingelser endnu en gang gøre opmærksom på denne mulighed for opsigelse uden varsel.


§1 Kontraktens genstand
(1) Kontraktens genstand er brugen af de tjenesteydelser, som DATE4FRIEND har stillet til rådighed på websiden pule.dk gennem registrerede brugere. Brugen er udelukkende forbeholdt forbrugere, der er fyldt 18 år. Brugen er ikke tilladt for mindreårige.

(2) DATE4FRIEND gør det vha. gratis registrering muligt for sine brugere at få adgang til dennes tjeneste, som gør det muligt for brugeren at oprette en profil på en platform med henblik på at tage kontakt, se andre profiler delvist og sende meddelelser til brugere.

(3) Udover de gratis muligheder for at benytte platformen, er det helt op til brugeren, om denne vil købe et betalingspligtigt VIP-medlemsskab, hvormed brugeren uden nogen begrænsninger kan læse modtagne meddelelser, hente listen med profiler, som denne har besøgt, samt se andre profiler i fuldt omfang.


§2 Brugerens pligter
- se også retningslinjer for innholdsleverandør og bruk

(1) Brugeren er forpligtet til at behandle e-mails og andre meddelelser eller data fra brugere fortroligt, som brugeren modtager i forbindelse med brugen af pule.dk, og samtidig må brugeren ikke stille disse data til rådighed for tredjemand uden samtykke fra ophavsmanden. Det samme gælder for personlige oplysninger fra andre brugere, især navne, telefon- og faxnumre, privat- og e-mailadresser og/eller URLs. Videresendelsen af enhver form for data fra ikke-brugere er ligeledes forbudt.

(2) Derudover forpligter brugeren sig til ikke at misbruge den tjeneste, som DATE4FRIEND stiller til rådighed, især
a) ikke at bruge den til at sprede ærekrænkende, anstødeligt, pornografisk eller racistisk materiale eller materiale, der på anden vis er ulovligt, eller sprede sådanne informationer;

b) ikke at benytte tjenesten til at true eller genere andre, eller til at skade andres rettigheder (inklusiv privatlivets fred), eller til at love eller kræve penge eller monetære ydelser;

c) ikke at uploade data, der indeholder en virus (inficeret software), eller som indeholder software eller andet materiale, der er ophavsmæssigt beskyttet eller beskyttet gennem intellektuelle ejendomsrettigheder;

d) ikke at benytte tjenesten på en måde, hvor tilgængeligheden af tilbuddene påvirkes til ulempe for andre brugere;

(3) Uafhængigt af mulige civil- og strafferetslige følger for den enkelte bruger, berettiger den forsætlige eller groft uagtsomme manglende overholdelse af en af de ovennævnte adfærdsmæssige forpligtelser DATE4FRIEND til en øjeblikkelig opsigelse af kontrakten på baggrund af en væsentlig grund, og til den øjeblikkelige spærring af adgangen for det berørte bruger. Som et alternativ er DATE4FRIEND berettiget til at slette dele af profilen uden forudgående aftale. Desuden forbeholder DATE4FRIEND sig ret til at gøre erstatningskrav gældende.


§3 Priser
(1) Registreringen på pule.dk er grundlæggende gratis. Yderligere funktioner kan aktiveres gennem købet af et VIP-medlemskab.

(2) De priser, der skal betales for VIP-medlemskabet, betalingsformen samt løbetiden af faste betalingsforpligtelser inden for rammen af disse betalingspligtige tjenester, forklares inden ibrugtagning for brugeren.

(3) Hvis brugeren ikke afregner en udestående gæld før forfaldsdatoen, trods betalingspåmindelser sendt af DATE4FRIEND, er han i misligholdelse. Brugeren afholder renter og omkostninger, der er opstået som følge af forsømmelse. Det drejer sig især om omkostningerne til rykkerne fra DATE4FRIEND og bankgebyrer for en kortklage/refusion via kreditkort forårsaget af brugeren. Brugeren har mulighed for at bevise, at DATE4FRIEND ikke har lidt skade, eller at skaden er væsentligt lavere end standardbeløbet. Omvendt kan DATE4FRIEND frit fremlægge bevis for en større skade. På grund af forsinkelsen i betalingen vil restgælden blive overdraget til en inkassoudbyder. Det er aftalt, at brugeren afholder alle omkostninger, som inkassoudbyderen afholder i forbindelse med opgaven.


§ 4 Kontraktperiode og opsigelse


(1) Kontrakttjenesterne leveres af DATE4FRIEND under kontraktens varighed, dvs. fra aftalens indgåelse til aftalens ophør.

(2) Aftalen om et gratis medlemskab er indgået på ubestemt tid og kan til enhver tid opsiges uden nogen opsigelsesfrist.

(3) Løbetiden for et betalt medlemskab (premium) svarer til den periode, der er vist i pakkebeskrivelsen eller den periode, som brugeren har valgt ved bestilling af pakken (indledende periode). Den indledende periode er maksimalt to år. Hvis medlemskabet ikke opsiges ved udløbet af den indledende periode, forlænges aftalen på ubestemt tid (kontraktforlængelse). Opsigelsesfristen for den indledende premiumperiode er (såfremt der ikke er angivet andet tidspunkt ved køb af betalingstjenesten) for medlemskab med en løbetid på højst en måned: 14 dage og for medlemskab med en løbetid på mere end en måned: 30 dage. Opsigelsesfristen efter første kontraktforlængelse er 30 dage.

(4) Medmindre andet fremgår af opsigelsen, forbliver det gratis medlemskab efter premiummedlemskabets ophør og kræver særskilt opsigelse. Ved afslutningen af ​​medlemskabet vil DATE4FRIEND blokere brugerens profil og kun i begrænset omfang behandle gemte data. Dataene vil blive slettet, så snart der ikke længere er en lovbestemt opbevaringsperiode, og dataene ikke længere er nødvendige for at bevise, udøve eller forsvare retskrav.

(5) Retten til tidlig opsigelse af vigtige årsager forbliver upåvirket. En vigtig årsag til opsigelse kan eksistere for DATE4FRIEND, især hvis brugeren væsentligt eller gentagne gange (a) er i misligholdelse eller (b) overtræder andre kontraktlige forpligtelser. Hvis hovedårsagen til opsigelsen er pligtforsømmelse fra brugerens side, kan DATE4FRIEND kræve erstatning for opsigelsen af ​​aftalen før tid. Dette gælder ikke, hvis brugeren ikke er ansvarlig for pligtforsømmelse.

(6) Opsigelsen af ​​det gebyrbaserede kontraktforhold skal ske i tekstform for at være effektiv. For at sikre en vellykket behandling af opsigelsen skal opsigelsen indeholde brugerens fulde navn, den anvendte tjeneste, den e-mailadresse, der er brugt i registreringen og brugernavnet. Meddelelsen kan sendes via e-mail til support@mycustomercare.ch. Som et alternativ tilbyder vi også opsigelse af det gebyrbaserede kontraktforhold pr. post. For nemheds skyld har vi en færdig skabelon, som du kan gemme eller udskrive. Den indeholder alle kontaktoplysninger og felter, der skal udfyldes, for at vi med succes kan behandle en opsigelse af betalingsmedlemskab. Klik venligst [LINK CANCELATION] her for at gemme eller udskrive opsigelsesskabelonen. DATE4FRIEND vil bekræfte opsigelsen af ​​premiummedlemskabet via e-mail til den adresse, der er gemt i profilen.

§5 Forbud mod erhvervsmæssig eller forretningsmæssig brug
(1) DATE4FRIEND tilbyder udelukkende sine tjenester til private formål.

(2) Det er forbudt at benytte kommunikationsplatformen pule.dk til at tilbyde enhver form for varer eller tjenesteydelser, lige så vel som det er forbudt at afgive et tilsvarende tilbud eller henvise til et tilbud, der er tilgængeligt et andet sted.


§6 Ansvar
(1) DATE4FRIEND har ingen kontrol over rigtigheden og sikkerheden af informationer, som udveksles mellem brugere, eller som brugere tilføjer til deres profiler. DATE4FRIEND kan derfor ikke være ansvarlig for disse informationer. Et ansvar for disse informationer er i alle tilfælde udelukket, så længe eventuelle retsbrud, som opstår som følge heraf, ikke er blevet meddelt DATE4FRIEND. Selvom det ikke er tilladt, kan brugere indtaste urigtige oplysninger eller benytte pule.dk til et andet forbudt eller ulovligt formål. I forhold til forbudt eller ulovlig brug af pule.dk er ethvert ansvar fra DATE4FRIEND´s side grundlæggende udelukket, indtil en sådan forbudt eller ulovlig brug er anmeldt over for DATE4FRIEND. DATE4FRIEND hæfter derudover ikke for rigtigheden af de oprettede brugerprofiler og deres evaluering i forhold til kompatibiliteten med andre brugere.

(2) Den årlige gennemsnitstilgængelighed er 99,5%. DATE4FRIEND hæfter ikke for, at systemet står til rådighed uden afbrydelser, og heller ikke for systemrelaterede nedbrud, afbrydelser og forstyrrelser ift. DATE4FRIEND´s tekniske anlæg og tjeneste, hvis DATE4FRIEND ikke er ansvarlig for det. DATE4FRIEND hæfter især ikke for forstyrrelser ift. kvaliteten af adgangen til tjenesten fra DATE4FRIEND pga. force majeure eller begivenheder, som DATE4FRIEND ikke er ansvarlig for, især ikke for nedbruddet af kommunikationsnetværk og gateways. I øvrigt bliver en

(3) For skader hæfter DATE4FRIEND kun ved forsætlighed og grov uagtsomhed fra dennes organer, medarbejdere og medhjælpere og kun i det omfang ift. andre årsager, som har medvirket til skadens opståen.

(4) DATE4FRIEND hæfter kun for simpel uagtsomhed, hvis et organ, en medarbejder eller medhjælper fra DATE4FRIEND har forbrudt sig mod en væsentlig kontraktlig forpligtelse. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er sådanne, som du regelmæssigt er nødt til at stole på, eller som er afgørende ift. gennemførslen af kontrakten. Ansvaret er begrænset til den skade, der typisk opstår.

(5) Denne ansvarsfraskrivelse gælder ikke ved en skade pga. dødsfald, skade af kroppen eller sundheden, eller ift. ansvaret pga. manglen på lovede egenskaber og for ansvaret ifølge produktansvarslovgivningen.

(6) Brugeren fritager DATE4FRIEND fra ethvert ansvar og fra alle forpligtelser, udgifter eller erstatningskrav, der er opstået på baggrund af skader pga. injurier, fornærmelse eller skade ift. personlige rettigheder, som er forårsaget af andre brugere.

(7) Derudover er ansvaret udelukket.


§7 Databeskyttelse
Operatøren benytter udelukkende personlige oplysninger fra brugeren, sådan som det er beskrevet i disse forretningsbetingelser og i erklæringen om databeskyttelse.

§ 8 Jurisdiktion og gældende lov

Lovgivningen i Det Schweiziske Forbund finder anvendelse med undtagelse af schweiziske lovkonfliktregler. Obligatoriske og mere fordelagtige lovbestemmelser på forbrugerens bopæl forbliver upåvirket af dette lovvalg. Værneting er retten i Schweiz i kantonen Zug. Hvis du er en forbruger med bopæl i Den Europæiske Union, og hvis der er obligatoriske bestemmelser om dette, kan loven i det land, hvor du har din bopæl, også gælde.

§9 Tvistbilæggelse
Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed til udenretslig online tvistbilæggelse (OS-platform), som kan hentes med https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi er hverken forpligtede eller villige til at deltage i tvistbilæggelsessager.

Fortrydelsesret
Du har ret til at træde tilbage fra denne kontrakt inden for fjorten dage uden angivelse af årsager.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra og med dagen for indgåelsen af kontrakten.

For at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du gives os (date4friend AG, Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug, Switzerland) besked om din beslutning om at træde tilbage fra denne kontrakt vha. en entydig erklæring (fx et brev, der er sendt med posten eller e-mail).

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, afsted inden udløbet af fortrydelsesfristen.
Følger af fortrydelsen
Hvis du træder tilbage fra denne kontrakt, er vi forpligtet til, med det samme og senest fjorten dage efter den dag, hvor vi har modtaget din meddelelse om din annullering af denne kontrakt, at tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget af dig, inklusiv leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra udgifter, der er opstået pga. at du har valgt en anden end den billigste standardlevering, som vi tilbyder). Til denne tilbagebetaling benytter vi det samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, med mindre, at der udtrykkeligt er aftalt noget andet med dig; der opstår under ingen omstændigheder gebyrer for dig pga. denne tilbagebetaling.

Hvis du har krævet, at tjenesteydelserne begynder inden fortrydelsesfristen udløber, så skal du betale et passende beløb til os, som svarer til den andel af de samlede tjenesteydelser, der nævnes i kontrakten, og som vi, på det tidspunkt, hvor du informerede os om din brug af fortrydelsesretten, allerede har leveret.

På baggrund af dit udtrykkelige ønske, starter vi med udførelsen af den betalingspligtige kontrakt inden udløbet af fortrydelsesfristen, hvis du samtidig giver dit samtykke til, at fortrydelsesretten herigennem fraskrives, og bekræfter over for os, at du er klar over, at det forholder sig sådan.

Til fortrydelsen af kontrakten kan du også benytte den følgende standardfortrydelsesformular.

Til
date4friend AG
Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug, Switzerland

E-mail: support@mycustomercare.ch

Hermed træder jeg/vi () tilbage fra den kontrakt, som jeg/vi () har indgået i forhold til købet af de følgende varer ()/leveringen af den følgende tjenesteydelse ()

– Bestilt d. ()/modtaget d. ()
– Forbrugerens/forbrugernes navn(e)
– Forbrugerens/forbrugernes adresse(r)
– Forbrugerens/forbrugernes underskrift(er) (kun ved meddelelse på papir)
– Dato

(*) Overstreg det, der ikke er relevant.